🌸ای آفــتاب روشــن و ای ســایه همای 🌸مــا را نــگاهی از تو تمامست اگر کنی واریته: Ever precious #africanviolet #plant #saintpaulia #homeplants #gardening #horticulture #leaf #scion #plantlet #market #purple #beautiful #nature #بنفشه آفریقایی #گیاه #فروش #گیاهچه #گیاهان خانگی #برگ #گل #بنفشه افریقایی #باغبانی #طبیعت #قلمه #واریته #بنفش #فروش

This entry was posted on 11/01/2019 at 15:09 by @minoo_terrarium_violet . 13 tags, such as #africanviolet, #plant, #saintpaulia, #homeplants and #gardening where used on post, 111 people liked and 16 people left a comment up to now.

Instant Engagement Rate

10 /10Percent of the audience who like or comment the posts


🌸ای آفــتاب روشــن و ای ســایه همای
🌸مــا را نــگاهی از تو تمامست اگر کنی
واریته: Ever precious 
#africanviolet #plant #saintpaulia #homeplants #gardening #horticulture #leaf #scion #plantlet #market #purple #beautiful #nature 
#بنفشه آفریقایی #گیاه #فروش #گیاهچه #گیاهان خانگی #برگ #گل #بنفشه افریقایی #باغبانی #طبیعت #قلمه #واریته #بنفش #فروش
🌸ای آفــتاب روشــن و ای ســایه همای
🌸مــا را نــگاهی از تو تمامست اگر کنی
واریته: Ever precious 
#africanviolet #plant #saintpaulia #homeplants #gardening #horticulture #leaf #scion #plantlet #market #purple #beautiful #nature 
#بنفشه آفریقایی #گیاه #فروش #گیاهچه #گیاهان خانگی #برگ #گل #بنفشه افریقایی #باغبانی #طبیعت #قلمه #واریته #بنفش #فروش

Comments 16

aland_beauty_season

Aland Beauty (@aland_beauty_season)

با آلند نیمه پر لیوان را ببینید و زندگی خودتان را غنی کنید ، ما دیوانه وار همراه شما هستیم

Likes 111 (last 100 likes only)