کارگاه تخصصی خط نستعلیق. #کارگاه_خوشنویسی #معرفی #حلقه_مهربانی #اثر_هنری #هنرمند #هنر #خوشنویسی #خط #نستعلیق #نسخ #نمایشگاه #استاد_قربانی #محمد_علی_قربانی #halghemehrbani #art #calligraphy#خطاط#الخطاط#ایرانی# #نمایشگاه#گروه#حلقه#مهر#استاد#استاد_خوشنویس#هنر#هنرمند#تجسمی


کارگاه تخصصی خط نستعلیق.  #کارگاه_خوشنویسی #معرفی #حلقه_مهربانی #اثر_هنری #هنرمند #هنر #خوشنویسی #خط #نستعلیق #نسخ #نمایشگاه #استاد_قربانی #محمد_علی_قربانی #halghemehrbani #art #calligraphy#خطاط#الخطاط#ایرانی#
#نمایشگاه#گروه#حلقه#مهر#استاد#استاد_خوشنویس#هنر#هنرمند#تجسمی

Comments 2

Likes 99